Thai English

กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรีนางจรัสพักตร์  ชูศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

     ภารกิจหน้าที่ (ภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนงาน)
     ฝ่ายบริหารงานคลัง
         - งานการเงินและบัญชี
           ดูแลด้านการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย, การควบคุมงบประมาณ ,การจ่ายเงิน , การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชีฯ
         - งานสถิติการคลัง
           ดูแลด้านการจัดทำสถิติการรับ-จ่ายเงิน, รายงานสถิติการคลังฯ
         - งานพัสดุและทรัพย์สิน
           ดูแลด้านการจัดซื้อและการจัดจ้าง, การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน, การจำหน่ายทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพ
     ฝ่ายพัฒนารายได้
         - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
           ดูแลด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีป้าย, ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดฯ
         - งานผลประโยชน์และเร่งรัดรายได้
           ดูแลด้านการจัดทำและให้บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
         - งานธุรการ
           ดูแลควบคุมงานธุรการและงานสารบรรณ

 


     การให้บริการ
        -  ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ท.พ.)
        -  การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
        -  การขอใช้หอประชุม
        -  สอบถามข้อมูลการประกวดราคา สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้างต่างฯ
        -  รับชำระภาษีโรงเรือน ที่ดิน ภาษีป้าย
        -  รับคำร้องยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
        -  รับคำร้องแจ้งปลดเปลี่ยนแปลงป้าย
        สอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032-403893 โทรสาร 032-403886

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th