Thai English

จังหวัดเพชรบุรีจัดตั้ง “ตู้ปันสุข-ปันน้ำใจ”

        วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดตู้ปันสุข-ปันน้ำใจ โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ทั้งนี้ ตู้ปันสุข-ปันน้ำใจ ที่จังหวัดเพชรบุรีและองค์กรท้องถิ่นจัดตั้งขึ้น เพื่อแบ่งเบาภาระและความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งแสดงออกถึงความห่วงใย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันน้ำใจของคนในสังคมผ่านตู้ปันสุขแห่งนี้ โดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถมารับอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคได้ที่ตู้ปันสุขตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

     

    

     

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th