Thai English

เทศบาลเมืองเพชรบุรีลงพื้นที่ให้คำแนะนำโรคโควิด-19

         วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองเพชรบุรี นำโดยนายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เดินรณรงค์ให้คำแนะนำการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 743/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้เปิดร้านค้าหรือสถานที่บางประเภทตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้าหาบเร่ แผงลอย ร้านเสริมสวย และประชาชนทั่วไป ณ บริเวณถนนมาตยาวงษ์ ถนนพงษ์สุริยา และถนนสุรินทร์ฦๅชัย

   

   

   

   

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th