Thai English

           สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี

          46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง

          อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

          E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

ส่วนการงาน หมายเลขโทรศัพท์
 ส่วนกลาง  0-3240-3888
 โทรสาร  0-3240-3897
 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  0-3242-5245 หรือ 199
 ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี  0-3240-3888 ต่อ 1203
 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี          0-3240-3813
 สำนักปลัดเทศบาล  0-3240-3888 ต่อ 2202
 กองคลัง  0-3240-3888 ต่อ 1502,โทรสาร. 0-3240-3886
 กองวิชาการและแผนงาน  0-3240-3888 ต่อ 3306
 กองการศึกษา  0-3240-3888 ต่อ 2302
 กองสวัสดิการสังคม  0-3240-3888 ต่อ 2402
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981 
 สำนักการช่าง  0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887 

           
                     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
            
                      Instagram : @phetchaburi.city

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th