Thai English

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 8
2 กิจกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ 10
3 เทศบาลเมืองเพชรบุรี เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันออกพรรษา 18
4 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 25
5 เทศบาลเมืองเพชรบุรีกำหนดให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ไปแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อตรวจสอบและรับรองสถานะการดำรงชีวิตอยู่ และตรวจสอบสถานะความพิการของคนพิการ 30
6 การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 18
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 15
8 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ 97
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 91
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี (พ.ศ.2560 - 2562) ครั้งที่ 1 77
11 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 97
12 รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 124
13 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี (พ.ศ.2559 - 2561) 110
14 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 115
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 154
16 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเขต ชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา 191
17 รับมือไวรัสอันตรายโรคไข้ซิก้า 96
18 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอย บริเวณหน้าโรงเรียนอรุณประดิษฐ 117
19 งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลเพชรบุรี ปี 2559 235
20 สถานะการคลังเทศบาลเมืองเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2559 104
21 ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 90 ก ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ข้อ 2 241
22 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(ตักบาตรเทโว) เนื่องในวันออกพรรษา 215
23 ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 187
24 รับสมัครเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 112
25 เทศบาลเมืองเพชรบุรีกำหนดให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ไปแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อตรวจสอบและรับรองสถานะ การดำรงชีวิตอยู่ และการตรวจสอบสถานะความพิการ ของคนพิการ 344
26 แจ้งเตือน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรแยกต้นมะม่วงและแยกถนนบริพัตร 104
27 แจ้งเตือน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนราชดำเนิน ตั้งแต่บริเวณแยกถนนดำรงรักษ์ถึงสุดเขตเทศบาล 94
28 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาภูมิปัญญาในชุมชน 77
29 รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม "อาสาสมัครดูแลสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ" 74
30 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทาน 83

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

     
 
สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1201
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                    กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                     กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity