Thai English

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 2
2 การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 8
3 การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม 13
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561) 20
5 แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน 19
6 กำหนดให้การเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เป็นนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี 24
7 โครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน กิจกรรมที่ 3 รับฟ้องคดีแรงงานเคลื่อนที่ 22
8 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 35
9 ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์และ Facebook เทศบาลฯ ผ่านทาง QR CODE 35
10 โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 51
11 การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 65
12 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 56
13 การจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" 71
14 ชุมชนมีวิถี เมืองมีชีวิต เพชรบุรีดีจัง! ยังเป็นๆ 80
15 โรงเรียนธรรมิกวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 81
16 ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง กำหนดเขตผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะชั่วคราว 80
17 เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 122
18 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 80
19 การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 86
20 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองเพชรบุรี 112
21 ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 32 มหัศจรรย์พระนครคีรี ธานีมไหสวรรย์ 92
22 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 106
23 สถานะการคลังเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 79
24 ประกาศผลการแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี และการประกวดเรียงความ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ เทศบาลเมืองเพชรบุรี 153
25 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 79
26 ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 32 มหัศจรรย์พระนครคีรี ธานีมไหสวรรย์ 129
27 ตรวจสิทธิ์แลกฟรี ขยายเวลาเพิ่มถึง 31 มีนาคม 2561 67
28 รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 67
29 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี 124
30 ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน. Amazing Thailand Tourism Year 2018 95

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

     
 
สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1201
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                    กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                     กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity