Thai English

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์–ถนนสายข้าวแช่ ปี57

      ด้วยวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันสงกรานต์ ซึ่งชาวไทยถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย นิยมจัดให้มีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ ปล่อยนกปล่อยปลา รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และเล่นสาดน้ำ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างช้านาน เทศบาลเมืองเพชรบุรี ถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญในการสืบสานส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น จึงได้กำหนดจัดงานประเพณีท้องถิ่นขึ้นในวันที่ 12 - 13 เมษายน 2557 โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “งานประเพณีสงกรานต์ – ถนนสายข้าวแช่ ประจำปี 2557” ซึ่งได้ปรับปรุงรูปแบบประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดเพชรบุรีให้สอดคล้องกับประเพณีดั้งเดิมที่มีมาแต่โบราณ เช่น วัฒนธรรมในการรดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ วิถีชีวิตคนเมืองเพชร การรับประทานข้าวแช่เมืองเพชร ซึ่งเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น เพื่อสนับสนุนและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นด้วย รวมทั้งให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ก่อเกิดความรัก ความร่วมมือ ความสามัคคี ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นได้พักผ่อนหย่อนใจและเกิดความสนุกสนานจากขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมเป็นการสร้างค่านิยมใหม่ในการเล่นสาดน้ำประเพณีสงกรานต์และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย จัดกิจกรรม จำนวน 2 วัน ในวันที่ 12 – 13 เมษายน 2557
      วันที่ 12 เมษายน 2557
      - พิธีบวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ 4
      - พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง
      - พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองหลังเก่า
      วันที่ 13 เมษายน 2557
      - ทำบุญตักบาตร
      - กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา
      - กิจกรรมขบวนแห่สงกรานต์
      - กิจกรรมเล่นน้ำตามประเพณีสงกรานต์
      - สรงน้ำพระ
      - พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุ
      - ก่อเจดีย์ทราย 17 ชุมชน
      - กิจกรรมการละเล่นแบบไทย
      - จำหน่ายอาหาร ข้าวแช่เมืองเพชร ขนมจีนทอดมัน

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th