Thai English

โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ ปี 57

     การจัดกิจกรรมฝึกสอนทักษะกีฬาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเด็กและ เยาวชน ที่จะส่งบุตรหลานมาฝึกพัฒนาการทางด้านทักษะกีฬา ในช่วงระยะเวลาปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการควบคุมดูแลเด็กเยาวชนได้เป็นอย่างดี เป็นการส่งเสริมสนับสนุนเด็ก เยาวชนได้ฝึกทักษะการเล่นกีฬาและออกกำลังกายตามที่ตนเองถนัดแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ให้เด็กเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง จึงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเป็นประจำทุกปี งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน กองการศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ ฝึกสอนทักษะกีฬาฟุตซอล และกีฬาว่ายน้ำ ขึ้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ และส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬา อีกทั้งเป็นการช่วยรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
      จัดกิจกรรมฝึกสอนทักษะกีฬาฟุตซอล และกีฬาว่ายน้ำ 2 รุ่น (รุ่นละ 10 วัน)
      - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 24 มีนาคม 2557
      - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2557

สนามฝึกสอนทักษะกีฬาฟุตซอล - สนามฟุตซอลโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
สระว่ายน้ำฝึกสอนทักษะกีฬาว่ายน้ำ - สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th