Thai English

ประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีพบแกนนำชุมชน ๑๗ ชุมชน

          วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  นายยุทธ อังกินันทน์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  มอบหมายให้  นายกิตติพงษ์ เทพพานิช รองนายกเทศมนตรี ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีพบแกนนำชุมชน ๑๗ ชุมชน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาต่างๆของชุมชน และร่วมหาแนวทางในการแก้ไข โดยมี
ผู้แทนจากชุมชน ทั้ง ๑๗ ชุมชน  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๑ เทศบาลเมืองเพชรบุรี

    

     

     

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th