Thai English

 


สถิติการให้บริการ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเพชรบุรี
(มกราคม - ตุลาคม 2561)

ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หมายเหตุ
1 การแจ้งการเกิด 2,096  
2 การแจ้งการตาย 1,107  
3 การแจ้งย้ายเข้า 1,062  
4 การแจ้งย้ายออก 2,977  
5 การแก้ไขและจำหน่ายชื่อบุคคล 469  
6 การขอเลขที่บ้านใหม่ 58  
7 การแก้ไขและเพิ่มชื่อบุคคล 2  
8 การทำบัตรประจำตัวประชาชน 2,166  

 

  ** ข้อมูล ณ วันที่  5 พฤศจิกายน  2561

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity