Thai English

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


         วันที่ 24 ตุลาคม 2561 จังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี รายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำเพชรบุรี โดยแจ้งว่าตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันนี้ (24 ตุลาคม 2561) เขื่อนเพชรจะปรับเพิ่มระดับน้ำเข้าระบบชลประทานประมาณ 100.00 – 120.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยปริมาณน้ำดังกล่าวตั้งแต่อำเภอท่ายางจนถึงบริเวณหลังจวนผู้ว่าฯ จะยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่งของแม่น้ำเพชรบุรี แต่ตั้งแต่บริเวณหลังจวนผู้ว่าฯ ลงไปอาจไหลล้นตลิ่งในบางแห่ง และอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำในบางพื้นที่


        เทศบาลเมืองเพชรบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่อาศัยบริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีทราบ เพื่อเฝ้าระวัง และหากระดับน้ำสูงขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ดังกล่าว เทศบาลเมืองเพชรบุรี จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity