Thai English

 

ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี

Congratulations

    ครูรัฐพล จีระดำรงธัญญา เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลา   ดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต

     ผอ.ดร.รัชนี พันออด เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง จาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

     ครูสุทธิพงษ์ ดวงจันทร์เป็นตัวแทนโรงเรียนรับป้ายประกาศเกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ จากกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา

         ครูรัฐพล จีระดำรงธัญญา ได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี 2561 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

           ครูดวงพร มหากลั่น ได้รับโล่เชิดชูเกียรติครูภาษาไทยดีเด่น   ระดับประเทศ พร้อมรับเข็มจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ.(สมเด็จพระเทพรัตนฯ) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

         ครูณัฐกิตติ์ ธีระอรรถสิทธิ์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับจังหวัดจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

         ครูธัชวรรณ ทองเงินได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลยอดครูผู้มี
    อุดมการณ์ จากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity