Thai English

 

โครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน
กิจกรรมที่ 3 รับฟ้องคดีแรงงานเคลื่อนที่

        ศาลแรงงานภาค 7 จัดนิติกรและเจ้าหน้าที่ออกหน่วยให้บริการรับฟ้องคดีแรงงานเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนที่มีความประสงค์ที่จะขอรับคำปรึกษา และฟ้องคดีแรงงาน ณ ศาลจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลแรงงานภาค 7 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยกำหนดออกหน่วยบริการยังจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 ครั้ง คือ

        ครั้งที่ 1  ในวันที่  8 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลจังหวัดเพชรบุรี
        ครั้งที่ 2  ในวันที่  10 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลจังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity