Thai English

 

การจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

          ขอเชิญชวนประชาชน ผู้สนใจมาร่วมศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และมีส่วนร่วมสืบสานและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561 เวลา 10.30-21.00 น. (วันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 10.30-22.00 น.) โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู

          งานนี้จัดขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมสืบสานและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย  โดยเป็นการจัดงานในลักษณะแบบย้อนยุค ประกอบด้วย

           1. โซนพระลานพระราชวังดุสิต เป็นการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงออกถึงความรักความผูกพันของประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์

           2. โซนสนามเสือป่า จัดร้านค้าในลักษณะสถาปัตยกรรมอาคารสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญมาขายร่วมขายสินค้า

           3. โซนร้านอาหารและร้านค้าในแนวคิด "ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชน วิถีไทย" โดยจะมีซุ้มร้านอาหารไทยโบราณที่มีรสชาติอร่อย ประมาณ 30 ร้าน ซึ่งคนขายจะแต่งกายชุดไทยย้อนยุค การจัดแสดงสาธิตเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีร้านสตูดิโอย้อนยุคให้ผู้ร่วมงานได้ถ่ายภาพ

    

     

     

ที่มาของภาพ : www.77kaoded.com

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity