Thai English

 

เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี รับมอบของที่ระลึกและให้การต้อนรับนางสมศรี
ทันสมัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสนำคณะผู้บริหารและพนักงาน มาศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี 2560 ณ
ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี

 

สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1201
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                    กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                     กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity