Thai English

 

กำหนดการชำระภาษีประจำปี

        เทศบาลเมืองเพชรบุรี ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเขต ชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา
ประกอบด้วย


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
        ยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒) ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี ชำระเงินภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘)

ภาษีบำรุงท้องที่
        ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.๕)ในเดือนมกราคมของทุก ๔ ปี ชำระเงินภายในวันที่ ๓๐ เมษายนของทุกปี

ภาษีป้าย
       ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.๑) ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี กรณีติดตั้งป้ายใหม่ ยื่นแบบรายการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทำป้ายเสร็จ ชำระเงินภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานผลประโยชน์ กองคลัง โทร.๐๓๒-๔๐๓๘๘๘ ต่อ ๑๕๐๒ และ ๑๕๐๓

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th