Thai English

ปฏิทินกิจกรรม พ.ศ.2559

เดือน ตุลาคม

16 วันออกพรรษา

เดือน พฤศจิกายน

14 วันลอยกระทง

เดือน ธันวาคม

   5    วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
   

 

ปฏิทินกิจกรรม พ.ศ.2560

เดือน มกราคม

   

เดือน กุมภาพันธ์

   

เดือน มีนาคม

   

เดือน เมษายน

   

เดือน พฤษภาคม

   

เดือน มิถุนายน

   

เดือน กรกฎาคม

   

เดือน สิงหาคม

   

เดือน กันยายน

   


 

 

     
 
สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1201
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                    กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                     กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity