Thai English

 

หลักฐานสำคัญประกอบการแสดงตนรับเบี้ยชีพผู้สูงอายุ
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย (บัตรจริงพร้อมสำเนา)
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เล่มจริง พร้อมสำเนา)
4. หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้เป็นปัจจุบัน

*** กรณีไม่สามารถมาแสดงตนได้ ให้มอบฉันทะเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมนำเอกสารของผู้มอบทั้งหมด และบัตรประชาชนพร้อมสำเนาของผู้รับมอบเพื่อมาแสดงตนแทน ***

หลักฐานสำคัญประกอบการแสดงตนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย (บัตรจริงพร้อมสำเนา)
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เล่มจริง พร้อมสำเนา)
4. หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้เป็นปัจจุบัน

*** กรณีไม่สามารถมาแสดงตนได้ ให้มอบฉันทะเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมนำเอกสารของผู้มอบทั้งหมด และบัตรประชาชนพร้อมสำเนาของผู้รับมอบเพื่อมาแสดงตนแทน ***

หลักฐานสำคัญประกอบการแสดงตนการดำรงชีวิตเพื่อยืนยันความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพนั้นต่อไป (ผู้ป่วยเอดส์)
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย (บัตรจริงพร้อมสำเนา)
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เล่มจริง พร้อมสำเนา)
4. หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้เป็นปัจจุบัน

*** กรณีไม่สามารถมาแสดงตนได้ ให้มอบฉันทะเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมนำเอกสารของผู้มอบทั้งหมด และบัตรประชาชนพร้อมสำเนาของผู้รับมอบเพื่อมาแสดงตนแทน ***

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th