Thai English

 

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนราชดำเนิน
ตั้งแต่บริเวณแยกถนนดำรงรักษ์ถึงสุดเขตเทศบาล

           เทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนราชดำเนิน ตั้งแต่บริเวณแยกถนนดำรงรักษ์ถึงสุดเขตเทศบาลฯ มีการเสริมปากบ่อพักและเปลี่ยนเหล็กช่องตะแกรงรับน้ำใหม่จำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตราย
แก่ผู้สัญจรไปมา ทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองเพชรบุรีได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและติดตั้งกรวยแทบสะท้อนแสง บริเวณจุดที่ปรับปรุงบ่อพัก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ รวมระยะทางประมาณ 900 เมตร ระยะเวลาในการดำเนินงานระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 19 กันยายน 2559  
          และในช่วงระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 4 กันยายน 2559 จะมีการดำเนินการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซึ่งอาจมีการปิดถนนเป็นครั้งคราวเพื่อความสะดวกของผู้ปฏิบัติงาน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัญจรหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในบริเวณดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรเอง

ผู้ควบคุมงาน : นายขจรศักดิ์ ขลิบศรี และนายวินัย อ่วมเจริญ

            หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามที่ สำนักการช่าง เทศบาลเมืองเพชรบุรี 0-3240-3888

   

   

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th