Thai English

 

รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม "อาสาสมัครดูแลสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ"

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี จะจัดอบรม "อาสาสมัครดูแลสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ" เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการดูแลผู้สูงอายุให้สามารถดูแลผู้สูงอายุใน ครอบครัวและในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

          จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับการอบรม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ที่ งานส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข (แยกวัดธ่อ) ในวันเวลาราชการ

          โดยจะดำเนินการอบรมในวันที่ 9-11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์ (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 032-425010

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th