Thai English

 

โรคมือ เท้า ปาก ร่วมกันเฝ้าระวัง!!เพื่อป้องกันการระบาด

          เทศบาลเมืองเพชรบุรี ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก เนื่องจากโรคมือ เท้า ปาก มักมีการระบาดในฤดูฝน และช่วงที่มีอากาศร้อนชื้น ในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ขวบ แต่ก็อาจพบในผู้ใหญ่ได้สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสเอนเทอโรหลายชนิด เป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่ป้องกันได้โดยรักษาสุขอนามัยที่ดี ล้างมือด้วยน้ำสบู่บ่อยๆ โดยเฉพาะเป็นประจำหลังขับถ่าย และก่อนรับประทานอาหาร รักษาความสะอาดอยู่เสมอ  ในโรงเรียนอนุบาล สถานเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีเด็กอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก จะเป็นแหล่งแพร่ระบาดได้ง่าย เพื่อเป็นการป้องกัน ในขั้นต้น ต้องมีการคัดกรองเด็กเป็นประจำทุกวัน ถ้าเด็กป่วยมีไข้ มีผื่น ตามฝ่ามือฝ่าเท้า ให้แยกผู้ป่วยออกมา ให้หยุดเรียนก่อน รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ ของเล่น โต๊ะ เก้าอี้ พื้นห้อง สนามเด็กเล่นทุกวัน

  

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th