Thai English

 

กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทุกภาคส่วนตามนโยบายประชารัฐ
เร่งกำจัดผักตบชวา พร้อมวางมาตรการในการดูแลรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน

      

            ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีดำริให้มีการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนงาน/โครงการ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน ร่วมกันดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

            เพื่อดำเนินตามข้อสั่งการดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย จึงได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการปกครอง บูรณาการการทำงาน ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดผักชวาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ “เมืองสวย น้ำใส” ของกระทรวงมหาดไทยที่ได้มีการดำเนินงานมาแล้วอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 โดยให้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันทุกฝ่ายและประสานการปฏิบัติในรูปแบบ “ประชารัฐ” คือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ และได้มีการจัดทำแผนงานโครงการกำจัดผักตบชวาร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีขั้นตอนการทำงานเริ่มตั้งแต่การสำรวจปริมาณผักตบชวาที่กระจายอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญ การแบ่งพื้นที่ หน้าที่รับผิดชอบ และการจัดทำปฏิทินการทำงานในแต่ละลุ่มน้ำอย่างชัดเจนเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

             สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแบบยั่งยืนเพื่อป้องกันไม่ให้ผักตบชวาเจริญเติบโตกลับมาสร้างปัญหาขึ้นอีก คือ เมื่อดำเนินการกำจัดผักตบชวาเสร็จสิ้นตามแผนแล้ว กระทรวงมหาดไทยได้วางมาตรการในการดูแลรักษาแหล่งน้ำ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการดูแลแหล่งน้ำในระดับจังหวัดมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในแต่ละแหล่งน้ำ และมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดูแลรักษาแหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนการรณรงค์ให้ประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐ ร่วมมือกันในรูป “ประชารัฐ” เฝ้าระวังดูแลรักษาแหล่งน้ำบริเวณที่พัก แหล่งท่องเที่ยว แหล่งน้ำสาธารณะอย่างต่อเนื่อง และรณรงค์ในการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ เช่น การทำปุ๋ยอินทรีย์ สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดความยั่งยืน

**ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ด่วนที่สุด ที่ พบ 0023.3/ว 543 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เรื่อง ผลการตรวจราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2559***

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th