Thai English

 

กิจกรรม “รวมพลังชุมชนเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติด”

           กิจกรรม “รวมพลังชุมชนเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติด”  เพื่อเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม สังเกตพฤติกรรม และส่งข้อมูล  การขอรับการช่วยเหลือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม สำหรับผู้นำชุมชน ผู้ประสานพลังแผ่นดิน อสม. และประชาชนทั่วไปณ ที่ทำการชุมชน แต่ละชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน ในเดือน เมษายน 2559 โดยเนื้อหาอบรมเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานด้านป้องกันแก้ไขยาเสพติดของรัฐบาล มุ่งเน้นการดำเนินงานระดับชุมชนและหมู่บ้าน เพิ่มทักษะความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน เพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในชุมชน การสร้างและพัฒนาระบบรับรองคืนคนดีให้สังคม ร่วมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th