Thai English

 

กิจกรรมค่ายอบรมเยาวชน “พลังใจวัยใส ร่วมต้านยาเสพติด”

           กิจกรรมค่ายอบรมเยาวชน “พลังใจวัยใส ร่วมต้านยาเสพติด” ระหว่างวันที่  25 – 27  เมษายน  2559  ณ เอแอนบี รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีพร้อมศึกษาเรียนรู้สถานที่จริง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง เพื่อพัฒนาเครือข่ายแกนนำเยาวชน พัฒนาทักษะความคิดและสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและลดโอกาสเสี่ยงของเยาวชนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเนื้อหาในการอบรม กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ความลับของยาเสพติด พิษภัยจากบุหรี่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าไปสู่การลองยาเสพติดกิจกรรมฐานพัฒนาทักษะต้านยาเสพติด (Walk Rally) 5 ฐาน

ฐานที่ 1 ควันบุหรี่มีพิษ อย่าคิดลอง
ฐานที่ 2 หุ่นมือพิชิตควันบุหรี่
ฐานที่ 3 จิ๊กซอร์ต่อเพื่อต้านภัย
ฐานที่ 4 ควันบุหรี่ตัวดีทำลายช่องปาก
ฐานที่ 5 กระปุกออมสินหมดสิ้นยาเสพติด

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th