Thai English

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช 5 ธันวาคม

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช 5 ธันวาคม ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558
ณ ลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
     เวลา 06.00 น.   พิธีทำบุญตักบาตรพระสงค์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
     เวลา 07.00 น.   พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
     เวลา 17.30 น.   พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล


     นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี นำคณะพนักงานเทศบาลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี


 
     นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี นำคณะพนักงานเทศบาลฯ ร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราช สดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
 

 
    นายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่น้องๆนักแสดงชุด อาศิรวาทมหาราชภูมิพล
จากโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ที่นำมาจัดแสดงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 ธันวาคม 2558 ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี   
 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th