Thai English

สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี


นายยงยุทธ  สังวรณ์
ประธานสภาเทศบาล


นายวิรัตน์  จิระธนากร
รองประธานสภาเทศบาล

 
    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
    เขต 1
 
         
                    นายจงจรัส  ลัภยานุกูล          นายจรินทร์  แสงเจริญ              นายมนู  อาลี
 
         
                    นายวัชระ  บุญพาไสว          นายสมจิตต์  รอดพ่วง             นายสุพล  อนามัย
 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
เขต 2

         
                       นายชายเอก  มีอิ่ม             นายยงยุทธ  สังวรณ์          นายไวพจน์  น้อยจำรัส

         
                     นายศุภฤกษ์  บุญเต็ม              นายสงวน  ตรีสกุล        นายสมชัย  เจียมจำเริญสุข
 
 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี    
เขต 3
 
           
                      นายจเร  บูรณพานิช           นายเทียน  อินชื่นใจ         จ่าสิบเอกประภาส  อินทนู
 
      
                                                 นายปริญญา  คงสถาน            นายวิรัตน์  จิระธนากร   
 
 

     
 
สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1201
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                    กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                     กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity