Thai English

สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี


นายยงยุทธ  สังวรณ์
ประธานสภาเทศบาล


นายวิรัตน์  จิระธนากร
รองประธานสภาเทศบาล

 
    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
    เขต 1

นายจงจรัส  ลัภยานุกูล

นายจรินทร์  แสงเจริญ

นายมนู  อาลี

นายวัชระ  บุญพาไสว

นายสมจิตต์  รอดพ่วง

นายสุพล  อนามัย

 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
เขต 2

นายชายเอก  มีอิ่ม

นายยงยุทธ  สังวรณ์

นายไวพจน์  น้อยจำรัส

นายศุภฤกษ์  บุญเต็ม

นายสงวน  ตรีสุกล

นายสมชัย  เจียมจำเริญสุข

 
 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี    
เขต 3

นายจเร  บูรณพานิช

นายเทียน  อินชื่นใจ

จ่าสิบเอกประภาส  อินทนู

นายปริญญา  คงสถาน

นายวิรัตน์  จิระธนากร

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th