Thai English

 

ติดต่อ-สอบถาม เทศบาลเมืองเพชรบุรี

ติดต่อ
ที่อยู่:
สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี

46/1 ถนนราชวิถี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
76000
ประเทศไทย
โทรศัพท์: 032-403888
แฟกซ์:
http://www.phetchaburicity.go.th
E-Mail


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity